TŁO

Jednym z celów strategii „Europa 2020” w zakresie nowych umiejętności i zatrudnienia jest poprawa jakości pracy poprzez lepsze warunki pracy. Jednym z głównych elementów programu są ramy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) określone w dyrektywie ds. praw w pracy, będącej częścią polityki UE w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych.

  • „W Europie 25% pracowników twierdzi, że doświadcza stresu związanego z pracą przez cały lub większość czasu pracy, a podobny odsetek twierdzi, że praca ma negatywny wpływ na ich zdrowie”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

W strategicznych ramach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 podkreślono znaczenie zapobiegania chorobom zawodowym i zagrożeniom dla zdrowia poprzez przeciwdziałanie nowym i pojawiającym się zagrożeniom wynikającym z wykorzystania (lub nadużywania) technologii cyfrowej (DT). Ostatnio korzystanie (lub nadużywanie) technologii cyfrowej pogorszyło te problemy i wprowadziło nowe problemy zdrowotne, takie jak trudności z koncentracją, utrata funkcji poznawczych, deficyty umiejętności społecznych, poczucie izolacji itp.

Pracownicy i właściciele / menedżerowie MŚP jako użytkownicy końcowi i główni beneficjenci.

Trenerzy VET, konsultanci HR i BHP.

Professional associations.

OSH decision makers and governmental entities.

CO TO JEST TECHNOSTRES?

Rozwijanie kompetencji w zakresie odporności na stres @SMEs (DeSTRESS) ma na celu dostarczenie innowacyjnego rozwiązania tego problemu w oparciu o kształcenie i szkolenie zawodowe. Opierając się na istniejących badaniach, partnerzy określą wymagany zestaw kompetencji prowadzący do opracowania programu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nowej cyfrowej platformy szkoleniowej VET z wykorzystaniem najnowszych technik szkolenia opartego na grach i grywalizacji uzupełnionych zestawem praktycznych narzędzi i zasobów ułatwiających transfer wiedzy do miejsca pracy. To e-środowisko ujawni główne zagrożenia dla zdrowia wynikające z DT i ich rzeczywisty wpływ na życie jednostek i produktywność firm. Gracze wcielą się w role, co pozwoli im zorientować się, czy doświadczyli już konkretnych sytuacji i jak to się stało, oraz jakie rozwiązania są dostępne dla każdego scenariusza. Oprócz podnoszenia świadomości problemu, umożliwi właścicielom, menedżerom i decydentom planowanie i łagodzenie występowania i negatywnych konsekwencji stresu w miejscu pracy. W tym celu zostanie również opracowane sprawozdanie dotyczące polityki i zalecenia.

PIĘĆ POTWIERDZONYCH TECHNO-STRESORÓW

Według ostatniego europejskiego badania warunków pracy (Eurofound, 2017) liczba pracowników korzystających z technologii informacyjnych (IT) rośnie. Chociaż technologie cyfrowe IT poprawiły kilka aspektów naszego codziennego życia (np. zmniejszenie odległości, umożliwienie dostępu i przetwarzania dużej ilości informacji, itp.), wykorzystywanie technologii może wywołać także niekorzystne skutki (La Torre i in.2019). Ragu-Nathan i in. (2008) definiują technostres jako doświadczenie stresu użytkownika IT podczas korzystania z technologii.

  • Techno-przeciążenie
  • Techno-inwazja
  • Techno-złożoność
  • Techno-niepewność
  • Brak bezpieczeństwa technicznego
This refers to an ICT’s potential to drive an employee to work faster and longer.
This refers to an ICT’s potential to invade an employee’s personal life when performing job tasks, because employees can be reached at any time, and they may feel the need to be constantly connected.
This refers to the inherent quality of an ICT that makes employees feel inadequate with regard to their computer skills.
Refers to the constant changes and upgrades of software and hardware that may impose stress on employees.

Odnosi się do sytuacji, w których użytkownicy czują się zagrożeni utratą pracy.

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user. Type: OAuthException

12 months ago

Having a job can improve in many ways an individual's mental health and overall attitude toward life. However, many people face significant stress in the workplace that outweighs any possible benefits, and sometimes even succeed to appearecement of severe stress symptoms. Visit our website and keep in touch with the projects outputs that help coping with the technostressors in the workspace: destress.eu/outcomes/ ... See MoreSee Less