Π1 – Περιεχόμενα ΕΕΚ DeSTRESS

Αυτό το παραδοτέο περιέχει το πλαίσιο του έργου. Θα καθορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις προκλήσεις και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης ενός νέου προγράμματος σπουδών και κατάρτισης (ΕΕΚ) με στόχο να επιτρέψει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.