ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο στοχεύει στη διάδοση μιας νέας μεθοδολογίας και εργαλείων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ταυτόχρονα την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τους κινδύνους για την υγεία που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο εργασιακό περιβάλλον.

  • Π1 - Περιεχόμενα ΕΕΚ DeSTRESS

    Αυτό το παραδοτέο περιέχει το πλαίσιο του έργου. Θα καθορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις προκλήσεις και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης ενός νέου προγράμματος σπουδών και κατάρτισης (ΕΕΚ) με στόχο να επιτρέψει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

  • IO2 - DeSTRESS Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

    Το δεύτερο παραδοτέο είναι η Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης που βασίζεται σε παιχνιδοκεντρικές μεθόδους βάσει των προδιαγραφών του Π1. Σκοπός αυτού του παραδοτέου είναι να δημιουργήσει την πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης DeSTRESS. Τα ενσωματωμένα σενάρια θα προσφέρουν μια πλούσια, βιωματική εμπειρία που θα επιτρέπει την κατανόηση των επιλογών που υπάρχουν και των συνέπειών τους. Θα υπάρχει επίσης πρόβλεψη για διασύνδεση της πλατφόρμας με την Ευρωπαϊκή κοινότητα του DeSTRESS (βλ. Π2 / Δ4) παρέχοντας ένα διαδικτυακό εργαλείο κοινωνικών μέσων, ώστε οι χρήστες να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες.

  • Π3 - DeSTRESS Πολιτικές και Συστάσεις

    Αυτό το παραδοτέο θα στηρίξει τα μακροπρόθεσμα σχέδια βιωσιμότητας και αξιοποίησης του DeSTRESS. Οι εταίροι θα προετοιμάσουν μια έκθεση πολιτικών που θα περιλαμβάνει σαφείς συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου και των εργαλείων DeSTRESS για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των επιπτώσεων του ψυχοκοινωνικού στρες ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης χρήσης των ΤΠΕ στο εργασιακό περιβάλλον.

2 years ago

Technostress, or digital stress, has many negative consequences. Can we recognize the symptoms of technostress and its sources (techno-stressors)? How to deal with it? Can digital hygiene help with wellness? What is psychological fitness and how to train mental resilience and fight digital stress? How should the employer take care of his employees in the era of remote work?All these issues were discussed during the Seminar-Workshop entitled "Digital stress - how to deal with it?", that took place on May 12, 2022 organised by Fundacja Małopolska Izba Samorządowa in the cooperation with WSEI Kraków - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.During the seminar, the following lectures were given by:🖌PhD Tomasz Czapran (WSEI in Krakow) on "Remote work and digital stress. How to take care of your employees?";🖌Ms Katarzyna Matyjewicz from IBM on "Psychological fitness - how to train mental resilience and fight digital stress;🖌Mr Kamil Śliwowski on "How to take care of digital well-being?"In the second part of the seminar a workshop was held, where participants tested the educational game on the DeSTRESS platform, which describes real situations in the work environment related to stressors caused by techno-stress.The seminar was organized as part of the project "Developing Competences for Stress Resilience @SMEs” DeSTRESS, implemented in partnership with universities and organizations from Portugal, Spain, Italy, Greece, Ireland and Poland, and financed by the Erasmus + Program ... See MoreSee Less

2 years ago

How to maintain a healthy balance between real and virtual life?📱💻📧We are surrounded by technology that not only provides us with entertainment, but also allows us to perform professional duties without leaving home. Video conferences, e-mails, instant messaging make life easier, but they can also have negative effects on our health, especially mental health.👇👇👇A conscious manager should also take care of digital well-being in the company.See the DeSTRESS training platform that develop competences to cope with technostress, using the latest techniques in game-based training and gamification, complemented by a set of practical tools and resources to facilitate the transfer of learning into the workplace.⤵destress.eu/training/Follow us on LinkedIn 👉https://www.linkedin.com/company/destress-project/#destress #stress #workfromhome ... See MoreSee Less