Π3 – DeSTRESS Πολιτικές και Συστάσεις

Αυτό το παραδοτέο θα στηρίξει τα μακροπρόθεσμα σχέδια βιωσιμότητας και αξιοποίησης του DeSTRESS. Οι εταίροι θα προετοιμάσουν μια έκθεση πολιτικών που θα περιλαμβάνει σαφείς συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου και των εργαλείων DeSTRESS για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των επιπτώσεων του ψυχοκοινωνικού στρες ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης χρήσης των ΤΠΕ στο εργασιακό περιβάλλον.