ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ένας από τους στόχος της ατζέντας για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας «Ευρώπη 2020» είναι η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας μέσω καλύτερων συνθηκών εργασίας. Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ατζέντας είναι το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSH) βάσει της οδηγίας για τα δικαιώματα στην εργασία που αποτελεί μέρος της πολιτικής της ΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις.

  • "Στην Ευρώπη, το 25% των εργαζομένων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν άγχος που σχετίζεται με την εργασία για το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας τους, και ένα παρόμοιο ποσοστό αναφέρει ότι η εργασία επηρεάζει αρνητικά την υγεία τους"

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΟΣ

Το Στρατηγικό Πλαίσιο για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2014-2020 υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης των σχετικών με την εργασία ασθενειών και κινδύνων για την υγεία, αντιμετωπίζοντας νέους και αναδυόμενους κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση (ή υπερβολική χρήση) ψηφιακής τεχνολογίας (ΤΠΕ). Πιο πρόσφατα, η χρήση (ή υπερβολική χρήση) ψηφιακής τεχνολογίας επιδείνωσε αυτά τα προβλήματα και εισήγαγε νέα προβλήματα υγείας όπως δυσκολία εστίασης, γνωστικές απώλειες, ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες, αίσθηση απομόνωσης κ.λπ.

Εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες / διευθυντές ΜΜΕ ως τελικοί χρήστες και κύριοι ωφελούμενοι.

Εκπαιδευτές ΕΕΚ, Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού και Σύμβουλοι Υγιεινής & Ασφάλειας.

Επαγγελματικές ενώσεις.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για την Υ&Α και οι κυβερνητικοί φορείς.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΟΣΤΡΕΣ;

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του άγχους @ΜΜΕ (DeSTRESS) στοχεύει στην παροχή μιας καινοτόμου λύσης που βασίζεται στην ΕΕΚ. Με βάση την υπάρχουσα έρευνα, οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα υποστηρίζεται από μια καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες παιχνιδοκεντρικές τεχνικές εκπαίδευσης και θα συνοδεύεται από ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς της μάθησης στον χώρο εργασίας. Αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον θα αναδείξει τους κύριους κινδύνους για την υγεία που προκύπτουν από τις ΤΠΕ και τον πραγματικό αντίκτυπό τους στη ζωή των ατόμων και στην παραγωγικότητα των εταιρειών. Οι παίκτες θα αναλάβουν ρόλους, επιτρέποντάς τους να συνειδητοποιήσουν εάν έχουν ήδη βιώσει παρόμοιες καταστάσεις, πώς προέκυψαν και ποιες λύσεις είναι διαθέσιμες για κάθε σενάριο. Εκτός από την ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα, θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να σχεδιάσουν και να μετριάσουν την εμφάνιση και τις αρνητικές συνέπειες του εργασιακού άγχους. Για το σκοπό αυτό, θα εκπονηθεί επίσης μια έκθεση με προτάσεις πολιτικής.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΣΤΡΕΣ

Σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (Eurofound, 2017), ο αριθμός των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών (ΤΠΕ) αυξάνεται. Αν και η πληροφορική έχει βελτιώσει διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής (π.χ. μείωση των αποστάσεων, δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας μεγάλης ποσότητας πληροφοριών, κ.λπ.), η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις (La Torre et al. 2019). Οι Ragu-Nathan et al. (2008) ορίζουν το τεχνοστρές ως την εμπειρία του άγχους του χρήστη πληροφορικής όταν χρησιμοποιεί τεχνολογίες.

Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι χρήστες αισθάνονται ότι απειλούνται από απώλεια θέσεων εργασίας.
Αυτό αναφέρεται στη δυνατότητα των ΤΠΕ να εισβάλλουν στην προσωπική ζωή ενός εργαζομένου κατά την εκτέλεση εργασιών, επειδή οι εργαζόμενοι μπορούν να προσεγγιστούν ανά πάσα στιγμή και μπορεί να αισθάνονται την ανάγκη να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι.
Αναφέρεται στις συνεχείς αλλαγές και αναβαθμίσεις λογισμικού και εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσουν άγχος στους υπαλλήλους.
Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι χρήστες αισθάνονται ότι απειλούνται να χάσουν τη δουλειά τους.

Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι χρήστες αισθάνονται ότι απειλούνται από απώλεια θέσεων εργασίας.

2 years ago

Technostress, or digital stress, has many negative consequences. Can we recognize the symptoms of technostress and its sources (techno-stressors)? How to deal with it? Can digital hygiene help with wellness? What is psychological fitness and how to train mental resilience and fight digital stress? How should the employer take care of his employees in the era of remote work?All these issues were discussed during the Seminar-Workshop entitled "Digital stress - how to deal with it?", that took place on May 12, 2022 organised by Fundacja Małopolska Izba Samorządowa in the cooperation with WSEI Kraków - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.During the seminar, the following lectures were given by:🖌PhD Tomasz Czapran (WSEI in Krakow) on "Remote work and digital stress. How to take care of your employees?";🖌Ms Katarzyna Matyjewicz from IBM on "Psychological fitness - how to train mental resilience and fight digital stress;🖌Mr Kamil Śliwowski on "How to take care of digital well-being?"In the second part of the seminar a workshop was held, where participants tested the educational game on the DeSTRESS platform, which describes real situations in the work environment related to stressors caused by techno-stress.The seminar was organized as part of the project "Developing Competences for Stress Resilience @SMEs” DeSTRESS, implemented in partnership with universities and organizations from Portugal, Spain, Italy, Greece, Ireland and Poland, and financed by the Erasmus + Program ... See MoreSee Less

2 years ago

How to maintain a healthy balance between real and virtual life?📱💻📧We are surrounded by technology that not only provides us with entertainment, but also allows us to perform professional duties without leaving home. Video conferences, e-mails, instant messaging make life easier, but they can also have negative effects on our health, especially mental health.👇👇👇A conscious manager should also take care of digital well-being in the company.See the DeSTRESS training platform that develop competences to cope with technostress, using the latest techniques in game-based training and gamification, complemented by a set of practical tools and resources to facilitate the transfer of learning into the workplace.⤵destress.eu/training/Follow us on LinkedIn 👉https://www.linkedin.com/company/destress-project/#destress #stress #workfromhome ... See MoreSee Less