TŁO

Jednym z celów strategii „Europa 2020” w zakresie nowych umiejętności i zatrudnienia jest poprawa jakości pracy poprzez lepsze warunki pracy. Jednym z głównych elementów programu są ramy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) określone w dyrektywie ds. praw w pracy, będącej częścią polityki UE w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych.

  • „W Europie 25% pracowników twierdzi, że doświadcza stresu związanego z pracą przez cały lub większość czasu pracy, a podobny odsetek twierdzi, że praca ma negatywny wpływ na ich zdrowie”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

W strategicznych ramach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 podkreślono znaczenie zapobiegania chorobom zawodowym i zagrożeniom dla zdrowia poprzez przeciwdziałanie nowym i pojawiającym się zagrożeniom wynikającym z wykorzystania (lub nadużywania) technologii cyfrowej (DT). Ostatnio korzystanie (lub nadużywanie) technologii cyfrowej pogorszyło te problemy i wprowadziło nowe problemy zdrowotne, takie jak trudności z koncentracją, utrata funkcji poznawczych, deficyty umiejętności społecznych, poczucie izolacji itp.

Pracownicy i właściciele / menedżerowie MŚP jako użytkownicy końcowi i główni beneficjenci.

Trenerzy VET, konsultanci HR i BHP.

Professional associations.

OSH decision makers and governmental entities.

CO TO JEST TECHNOSTRES?

Rozwijanie kompetencji w zakresie odporności na stres @SMEs (DeSTRESS) ma na celu dostarczenie innowacyjnego rozwiązania tego problemu w oparciu o kształcenie i szkolenie zawodowe. Opierając się na istniejących badaniach, partnerzy określą wymagany zestaw kompetencji prowadzący do opracowania programu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nowej cyfrowej platformy szkoleniowej VET z wykorzystaniem najnowszych technik szkolenia opartego na grach i grywalizacji uzupełnionych zestawem praktycznych narzędzi i zasobów ułatwiających transfer wiedzy do miejsca pracy. To e-środowisko ujawni główne zagrożenia dla zdrowia wynikające z DT i ich rzeczywisty wpływ na życie jednostek i produktywność firm. Gracze wcielą się w role, co pozwoli im zorientować się, czy doświadczyli już konkretnych sytuacji i jak to się stało, oraz jakie rozwiązania są dostępne dla każdego scenariusza. Oprócz podnoszenia świadomości problemu, umożliwi właścicielom, menedżerom i decydentom planowanie i łagodzenie występowania i negatywnych konsekwencji stresu w miejscu pracy. W tym celu zostanie również opracowane sprawozdanie dotyczące polityki i zalecenia.

PIĘĆ POTWIERDZONYCH TECHNO-STRESORÓW

Według ostatniego europejskiego badania warunków pracy (Eurofound, 2017) liczba pracowników korzystających z technologii informacyjnych (IT) rośnie. Chociaż technologie cyfrowe IT poprawiły kilka aspektów naszego codziennego życia (np. zmniejszenie odległości, umożliwienie dostępu i przetwarzania dużej ilości informacji, itp.), wykorzystywanie technologii może wywołać także niekorzystne skutki (La Torre i in.2019). Ragu-Nathan i in. (2008) definiują technostres jako doświadczenie stresu użytkownika IT podczas korzystania z technologii.

This refers to an ICT’s potential to drive an employee to work faster and longer.
This refers to an ICT’s potential to invade an employee’s personal life when performing job tasks, because employees can be reached at any time, and they may feel the need to be constantly connected.
This refers to the inherent quality of an ICT that makes employees feel inadequate with regard to their computer skills.
Refers to the constant changes and upgrades of software and hardware that may impose stress on employees.

Odnosi się do sytuacji, w których użytkownicy czują się zagrożeni utratą pracy.

2 years ago

Technostress, or digital stress, has many negative consequences. Can we recognize the symptoms of technostress and its sources (techno-stressors)? How to deal with it? Can digital hygiene help with wellness? What is psychological fitness and how to train mental resilience and fight digital stress? How should the employer take care of his employees in the era of remote work?All these issues were discussed during the Seminar-Workshop entitled "Digital stress - how to deal with it?", that took place on May 12, 2022 organised by Fundacja Małopolska Izba Samorządowa in the cooperation with WSEI Kraków - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.During the seminar, the following lectures were given by:🖌PhD Tomasz Czapran (WSEI in Krakow) on "Remote work and digital stress. How to take care of your employees?";🖌Ms Katarzyna Matyjewicz from IBM on "Psychological fitness - how to train mental resilience and fight digital stress;🖌Mr Kamil Śliwowski on "How to take care of digital well-being?"In the second part of the seminar a workshop was held, where participants tested the educational game on the DeSTRESS platform, which describes real situations in the work environment related to stressors caused by techno-stress.The seminar was organized as part of the project "Developing Competences for Stress Resilience @SMEs” DeSTRESS, implemented in partnership with universities and organizations from Portugal, Spain, Italy, Greece, Ireland and Poland, and financed by the Erasmus + Program ... See MoreSee Less

2 years ago

How to maintain a healthy balance between real and virtual life?📱💻📧We are surrounded by technology that not only provides us with entertainment, but also allows us to perform professional duties without leaving home. Video conferences, e-mails, instant messaging make life easier, but they can also have negative effects on our health, especially mental health.👇👇👇A conscious manager should also take care of digital well-being in the company.See the DeSTRESS training platform that develop competences to cope with technostress, using the latest techniques in game-based training and gamification, complemented by a set of practical tools and resources to facilitate the transfer of learning into the workplace.⤵destress.eu/training/Follow us on LinkedIn 👉https://www.linkedin.com/company/destress-project/#destress #stress #workfromhome ... See MoreSee Less