PARTNERZY

Sílvia Silva

Sílvia Agostinho Silva jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Zasobów Ludzkich i Zachowań Organizacyjnych w Instituto Universitário Lisboa (ISCTE-IUL). Jej badania dotyczące psychologii pracy stosowanej dot. bezpieczeństwa i higieny pracy zostały opublikowane w kilku książkach i czasopismach międzynarodowych. Była członkiem kilku stowarzyszeń naukowych i sieci międzynarodowych. Koordynowała kilka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz współpracowała z kilkoma firmami w celu promocji bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Jacek Kwiatkowski

Jacek Kwiatkowski jest konsultantem, coachem, trenerem. Magister ekonomii. Wiceprezes Fundacji MIS. Specjalizuje się w tworzeniu strategii dla organizacji (biznesowych i publicznych) oraz programach rewitalizacyjnych dla społeczności lokalnych. Zapewnia coaching zawodowy i życiowy dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.

Hannah Schiff

Hannah Schiff posiada tytuł licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Coimbrze. W trakcie studiów licencjackich uczestniczyła w Programie Erasmus, studiując przez 5 miesięcy na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje w virtual Campus Lda, gdzie zaczynała jako stażystka, a obecnie pracuje jako Asystent Kierownika Projektu. Główne wykonywane zadania to zarządzanie projektami europejskimi i powiązanymi działaniami, takimi jak badania, rozpowszechnianie i angażowanie interesariuszy.

Christos Anthis

Christos Anthis jest współzałożycielem i głównym strategiem nauczania w CCS Digital Education Ltd. Ma ponad 20-letnie doświadczenie jako projektant instrukcji i producent cyfrowych treści edukacyjnych. Posiada tytuł Magistra Sztuki w dziedzinie literatury angielskiej (z wyróżnieniem) na Uniwersytecie w Stirling oraz tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem na Hellenic-American University. Christos jest głównym architektem wszystkich głównych cyfrowych rozwiązań i projektów edukacyjnych firmy, w tym platform edukacyjnych, produktów e-learningowych i aplikacji edukacyjnych opartych na grach.

Cheila Ramalho

Cheila Ramalho jest kierownikiem projektu w Business Research Unit w Iscte (BRU-Iscte). Posiada tytuł magistra nauk politycznych i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Nova w Lizbonie oraz tytuł magistra spraw europejskich na Sciences Po Paris. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami i sieciami, w tym projektami unijnymi, zarówno z partnerami akademickimi, jak i pozaakademickimi. Odpowiada za wsparcie zarządzania administracyjnego i obowiązków sprawozdawczych projektu DeSTRESS

Carlos Vaz de Carvalho

Carlos Vaz de Carvalho jest dyrektorem Virtual Campus Lda. od 2014. Doktor (2001) w dziedzinie technologii i systemów informacyjnych na Uniwersytecie w Minho, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania e-learningu w szkolnictwie wyższym. Jako profesor prowadził zajęcia z algorytmów, programowania, struktur danych, e-learningu i multimediów, projektowania i rozwoju poważnych gier oraz tworzenia aplikacji multimedialnych. Od 2005 do 2014 r. był koordynatorem naukowym GILT R&D (gry, interakcje i technologie edukacyjne) w Instituto Superior de Engenharia do Porto.

Margherita Brondino

Margherita Brondino ukończyła studia podyplomowe (doktoranckie) z psychologii organizacji na Uniwersytecie w Weronie. Jest asystentem naukowym w dziedzinie psychometrii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Weronie. Była honorowym współpracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Macquarie w Sydney w Australii.
Jest członkiem EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) oraz IAAP (International Association of Applied Psychology).

Alicia Arenas

Alicia Arenas jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Sewilli. Jej badania koncentrują się na analizie psychologicznych, społecznych i organizacyjnych aspektów związanych z ochroną i zapobieganiem zagrożeniom zawodowym. Obecnie zajmuje się różnorodnością i zdrowiem zawodowym, koncentrując się na tym, jak opracować politykę różnorodności w celu poprawy samopoczucia i zdrowia. Opublikowała liczne artykuły w międzynarodowych czasopismach naukowych i kilka rozdziałów w tej dziedzinie.

Donatella Di Marco

Donatella Di Marco jest adiunktem na Uniwersytecie w Sewilli i pracownikiem naukowym w Business Research Unit w Instituto Universitário de Lisboa. Jej badania koncentrują się na związku między subtelnymi formami dyskryminacji a dobrostanem pracowników. Celem jej badań jest wspieranie integracyjnych i zdrowych organizacji poprzez promowanie skutecznego wdrażania strategii zarządzania różnorodnością. Jej prace były publikowane w książkach i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz prezentowane na międzynarodowych konferencjach z zakresu zarządzania i zachowań organizacyjnych.

Carolina Novo

Carolina Novo posiada tytuł licencjata z filologii i stosunków międzynarodowych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Porto oraz tytuł magistra historii, stosunków międzynarodowych i współpracy (specjalizacja politologia) na tej samej uczelni. Obecnie pracuje jako Asystent Kierownika Projektu w Virtual Campus Lda. Główne wykonywane zadania to zarządzanie projektami europejskimi i powiązanymi działaniami, takimi jak badania, rozpowszechnianie i angażowanie interesariuszy.

Margherita Pasini

Margherita Pasini ukończyła studia podyplomowe z psychologii na Uniwersytecie w Padwie (Włochy) oraz doktorat z psychologii eksperymentalnej na Uniwersytecie w Trieście (Włochy). Jest profesorem nadzwyczajnym psychometrii na Uniwersytecie w Weronie na Wydziale Nauk Humanistycznych. Od 2005 roku jest członkiem kadry akademickiej na studiach doktoranckich z psychologii organizacji, a od 2012 roku jest ich dyrektorem.

Maria Giannacourou

Maria Giannacourou jest psychologiem organizacji i specjalistą ds. czynników ludzkich. Posiada tytuł B.A. z psychologii na University of Maryland, USA, magisterium z psychologii przemysłowej na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii oraz doktorat z psychologii poznawczej, podejmowania decyzji i ergonomii na Uniwersytecie w Pireusie, GR. Prowadziła kursy licencjackie (Ergonomia, Psychologia organizacji) i magisterskie na Uniwersytecie w Pireusie i Hellenic Open University. Obecnie Kierownik Projektu w CRE.THI.DEV, odpowiedzialna za projekty dotyczące przedsiębiorczości kobiet, innowacji i gospodarki cyfrowej.

Sílvia Silva

Sílvia Agostinho Silva is Associate Professor in the Department of Human Resources and Organizational Behavior at Instituto Universitário Lisboa (ISCTE- IUL). Her research on work psychology applied to safety and health at work has been published in several books and international journals. She has been a Member of several scientific associations and international networks. She coordinated several research national and international projects and collaborated with several companies aiming workplace safety and health promotion.​

Jacek Kwiatkowski

Jacek Kwiatkowski is a consultant, coach, trainer. Master of economy. Vice President of MIS Foundation. He specializes in strategy development for organisations (business and public) and revitalisation programmes for local communities. Provides job and life coaching for individuals and entrepreneurs. Member of the Commission of Experts on the Elderly at Polish Office of Commissioner for Human Rights.​

Hannah Schiff

Hannah Schiff holds a B.A. in International Relations, by the Faculty of Economics of the University of Coimbra. During the bachelor, participated in the Erasmus programme, studying for 5 months at the University of Warsaw. At present works at virtual Campus Lda, where started as intern and now works as Project Manager Assistant. Main tasks performed are management of European projects and connected activities, such as research, dissemination and stakeholder’s engagement activities.

Donatella Di Marco

Donatella Di Marco is Assistant Professor at the University of Seville and researcher at the Business Research Unit of the Instituto Universitário de Lisboa. Her research focuses on the relationship between subtle forms of discrimination and workers’ well-being. The goal of her research is to foster inclusive and healthy organizations by promoting an effective implementation of diversity management strategies. Her work has been published in books and international scientific journals and presented at international conferences in the area of management and organizational behaviour.​

Christos Anthis

Christos Anthis is the Co-Founder and Chief Learning Strategist of CCS Digital Education Ltd. He has more than 20 years of experience as Instructional Designer and producer of digital educational content. He holds a Bachelor of Arts in English (Hons) Literature from the University of Stirling and a Master’s Degree in Business Administration by the Hellenic-American University. Christos is the principle architect of all of the company’s major digital learning solutions and projects including learning platforms, e-learning products and game-based learning applications.

Margherita Pasini

Margherita Pasini completed her graduate studies in Psychology at University of Padua (Italy) and her PhD in Experimental Psychology at the University of Trieste (Italy). She is Associate Professor in Psychometrics at the University of Verona, at the Department of Human Science. She has bene member of the academic staff for the PhD course in Organisation Psychology since 2005 and Director of the same PhD course since 2012.

Cheila Ramalho

Cheila Ramalho is a Project Manager at the Business Research Unit of Iscte (BRU-Iscte). She holds a Degree in Political Science and International Relations from Nova University of Lisbon and Masters in European Affairs from Sciences Po Paris. She has over 12 years of experience in managing international projects and networks, including EU projects, both with academic and non-academic partners. She is responsible for supporting the administrative management and reporting obligations of the DeSTRESS project.​

Carlos Vaz de Carvalho

Carlos Vaz de Carvalho is Director of Virtual Campus Lda. since 2014. PhD (2001) in Technologies and Information Systems from the University of Minho, focusing in the use of e-learning in Higher Education. As professor, lectured courses on Algorithms, Programming, Data Structures, E-Learning and Multimedia, Serious Games Design and Development and Multimedia Application Development. From 2005 to 2014, was Scientific Coordinator of GILT R&D (Games, Interaction and Learning Technologies) at the Instituto Superior de Engenharia do Porto.

Carolina Novo

Carolina Novo holds a B.A. in Languages and International Relations by the Faculty of Arts of University of Porto and an MSc in History, International Relations and Cooperation (Specialization in Political Studies) by the same institution. At present works as Project Manager Assistant at Virtual Campus Lda. Main tasks performed are management of European projects and connected activities, such as research, dissemination and stakeholders’ engagement activities.

Margherita Brondino

Margherita Brondino completed her graduate studies (Ph.D.) in Organizational Psychology at the University of Verona. She is research assistant in Psychometrics at the University of Verona, Department of Human Science. She has been Honorary Associate of the Department of Psychology at Macquarie University, Sydney, Australia. She is member of EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) and IAAP (International Association of Applied Psychology).

Alicia Arenas

Alicia Arenas is Associate Professor at the University of Seville. Her research has been focused on analyzing the psychological, social, and organizational aspects linked to protection and prevention of work-related risks. Currently, she is working on diversity and occupational health, focusing on how to develop diversity policies in order to improve well-being and health. She has published numerous papers in international scientific journals and several chapters in this area.​

Maria Giannacourou

Maria Giannacourou is an Organizational Psychologist and Human Factors Specialist. She holds a B.A. in Psychology from the University of Maryland, USA, an M.Sc. in Industrial Psychology from Hull University, U.K. and a PhD in cognitive psychology, decision-making, and ergonomics from the University of Piraeus, GR. She has taught courses in undergraduate (Ergonomics, Organizational Psychology) and graduate level at the University of Piraeus and Hellenic Open University. Currently, Project Manager in CRE.THI.DEV, responsible for projects on female entrepreneurship, innovation, and the digital economy.

Instituto Universitário de Lisboa

ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) to jedna z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych uczelni badawczych w Portugalii, specjalizująca się w studiach biznesowych i ekonomii, naukach społecznych i polityce publicznej, technologii i architekturze. Mieści 8 ośrodków badawczych i ma ponad 9000 studentów, 300 profesorów, 360 pełnoetatowych naukowców i 260 pracowników niebędących nauczycielami. W 2017 roku osiem jednostek naukowych opublikowało łącznie 1536 prac naukowych, z czego 431 zindeksowanych (WoS i Scopus).

Universidad de Sevilla

Uniwersytet w Sewilli jest instytucją „prawa publicznego”, założoną w 1505 r. I drugą co do wielkości hiszpańską uczelnią pod względem liczby studentów. Jego oferta akademicka obejmuje ponad 78 stopni na kierunkach bio-sanitarnych, naukowych, technologicznych, humanistycznych i społecznych; 86 programów doktoranckich, 86 oficjalnych stopni magisterskich i inne 150 kursów magisterskich, specjalistycznych i zaawansowanych zatwierdzonych przez Uniwersytet w Sewilli

University of Verona

Uniwersytet w Weronie jest uniwersytetem publicznym. Instytucja powstała w latach pięćdziesiątych, a w 1982 roku powstała jako autonomiczny uniwersytet państwowy. Ma około 25 000 studentów i 1500 pracowników, w tym wykładowców, pracowników naukowych, pracowników technicznych i administracyjnych.

Virtual Campus

Virtual Campus to małe i średnie przedsiębiorstwo zajmujące się rozwojem, szkoleniem i doradztwem w obszarach technologii ulepszonego uczenia się, poważnych gier i systemów informatycznych. Jego wizją jest aktywne promowanie rozwoju Społeczeństwa Wiedzy poprzez wspieranie podmiotów publicznych i prywatnych w procesie projektowania i rozwijania strategii i projektów, które prowadzą do zwiększenia korzyści społecznych.

Fundacja Malopolska Izba Samorzadowa

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, (Fundacja MIS) to organizacja non-profit założona w 2015 roku przez grupę profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego - wybitnych specjalistów z zakresu prawa, zarządzania i finansów publicznych. Celem Fundacji MIS jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, upowszechnianie samorządu i społeczeństwa obywatelskiego oraz profesjonalizacja zarządzania w administracji samorządowej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

CCS Digital Education

CCS Digital Education (CCSDE) została założona w 2013 r. Jej misją jest wprowadzenie procesu nauczania-uczenia się w nową erę, zwiększając jego skuteczność dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Firma oferuje swoim klientom zintegrowane rozwiązania i usługi o wysokiej wartości dodanej, od konceptualizacji, projektowania wizualizacji treści (storyboarding) i rozwoju aplikacji po usługi konsultingowe w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych (marketing cyfrowy) i projektowanie marketingu ukierunkowanego kampanie na potrzeby klientów

Cre.Thi.Dev

CRE.THI.DEV. jest grecką firmą non-profit, której celem jest rozwój społeczności poprzez badania i opracowywanie planów działania, koncentrujących się na gospodarce lokalnej i społecznej, głównie w dziedzinie uczenia się przez całe życie, zatrudnienia, sportu, ochrony środowiska i rozwoju lokalnego. Firma nawiązuje ścisłą współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi, władzami rządowymi i stowarzyszeniami biznesowymi w celu promowania innowacyjności, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju poprzez projekty badawcze i podnoszenie świadomości społeczności lokalnych w zakresie dostępnych projektów rozwojowych.

2 years ago

Technostress, or digital stress, has many negative consequences. Can we recognize the symptoms of technostress and its sources (techno-stressors)? How to deal with it? Can digital hygiene help with wellness? What is psychological fitness and how to train mental resilience and fight digital stress? How should the employer take care of his employees in the era of remote work?All these issues were discussed during the Seminar-Workshop entitled "Digital stress - how to deal with it?", that took place on May 12, 2022 organised by Fundacja Małopolska Izba Samorządowa in the cooperation with WSEI Kraków - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.During the seminar, the following lectures were given by:🖌PhD Tomasz Czapran (WSEI in Krakow) on "Remote work and digital stress. How to take care of your employees?";🖌Ms Katarzyna Matyjewicz from IBM on "Psychological fitness - how to train mental resilience and fight digital stress;🖌Mr Kamil Śliwowski on "How to take care of digital well-being?"In the second part of the seminar a workshop was held, where participants tested the educational game on the DeSTRESS platform, which describes real situations in the work environment related to stressors caused by techno-stress.The seminar was organized as part of the project "Developing Competences for Stress Resilience @SMEs” DeSTRESS, implemented in partnership with universities and organizations from Portugal, Spain, Italy, Greece, Ireland and Poland, and financed by the Erasmus + Program ... See MoreSee Less

2 years ago

How to maintain a healthy balance between real and virtual life?📱💻📧We are surrounded by technology that not only provides us with entertainment, but also allows us to perform professional duties without leaving home. Video conferences, e-mails, instant messaging make life easier, but they can also have negative effects on our health, especially mental health.👇👇👇A conscious manager should also take care of digital well-being in the company.See the DeSTRESS training platform that develop competences to cope with technostress, using the latest techniques in game-based training and gamification, complemented by a set of practical tools and resources to facilitate the transfer of learning into the workplace.⤵destress.eu/training/Follow us on LinkedIn 👉https://www.linkedin.com/company/destress-project/#destress #stress #workfromhome ... See MoreSee Less